ÝAŞULULARYŇ GÖRELDESI—ÝAŞ NESILLERI MYNASYP TERBIÝELEMEGIŇ BINÝADY


ÝAŞULULARYŇ GÖRELDESI—ÝAŞ NESILLERI MYNASYP TERBIÝELEMEGIŇ BINÝADY

31-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatyny Ýaşulular geňeşini hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň mejlisi geçirildi diýip «Türkmenistan» gazeti habar berýär.