Bagtyýarlyk mukamy


Bagtyýarlyk mukamyWatanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzy baýramçylyk şatlygy, dabaraly çäreler gurşap aldy. Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynda guralan sergi hem bu mukaddes baýrama bagyşlandy.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda guralan bu milli sergi özüniň köp bu gezekki gözden geçirilişde ýurdumyzyň önüm öndürijileri, hususy pudagyň wekilleri, şeýle hem beýleki ulgamlar özleriniň önümleriniň we hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürlediler. Bu sergi «Watanymyzyň uly üstünlikleri halkymyzyň döredijilik kuwwatynyň subutnamasydyr» diýip belleýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn gurşap alan beýik ösüşleriň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Ahmet Annagurbanow