TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MALIÝE-YKDYSADYÝET TOPLUMYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MALIÝE-YKDYSADYÝET TOPLUMYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.