«Zehinli ýaşlaryň festiwaly» atly bir aýlygyň çäklerinde konsert agşamy geçirildi


«Zehinli ýaşlaryň festiwaly» atly bir aýlygyň çäklerinde konsert agşamy geçirildi

27-nji oktýabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda «Ýörite fortepiano» kafedrasynyň uly mugallymy Şemşat Amannepesowanyň hem-de «Estrada kakylyp çalynýan saz gurallar» kafedrasynyň mugallymy Yklym Babaniýazowyň bilelikde we ýekelikde ýerine ýetirmeklerinde «Zehinli ýaşlaryň festiwaly» atly bir aýlygyň çäklerinde konsert agşamy geçirildi.

Konsertde türkmen we dünýä belli daşary ýurt kompozitorlaryň sazlary ýaňlandy. «Žaworonok» rumyn halk tansy, ermeni kompozitory Aram Haçaturýanyň ksilafon we fortepiano üçin «Lezginka», A.Polonskiniň «Konsert çardaşy», A.Jülgäýewiň «Ýaşlara salam», F.Listiň «Rapsodiýasy» ýaly ajaýyp sazlaryny Yklym mugallym ksilofon saz guralynda, Şemşat mugallym fortepianoda ýerine ýetirdi.

Şeýle hem konsertiň dowamynda Şemşat Amannepesowa azerbaýjanly meşhur zenan, «Jazz äleminiň şazenany» ady bilen tanalýan Aziza Zadehiň jazz eserlerini hem-de kompozitor N.Halmämedowyň 85 ýyllygy mynasybetli «Dutaryň owazy» eserini ýekelikde ýerine ýetirdi.

Aýratynam kinofilmden alnan, ady rowaýata öwrülen aýdymçy Maýkl Jeksonyň fortepiano üçin täzeden işlenilip düzülen «Bad» aýdymy diňleýjilerde uly täsir galdyrdy. Maýkl Jeksonyň bu eseri üçin birnäçe bäsleşikde baş baýraklara mynasyp bolandygyny bellemelidiris.

Konsertiň dowamynda Şemşat Amannepesowa täze işlenen sazlary, fortepiano üçin ýazan täze eserleri sahnada ilkinji gezek ýaňlandy. Onuň ýerine ýetiren «Aşgabat» atly täze saz eseri diňleýjilere garaşylmadyk sowgat boldy.

Yklym Babaniýazowyň dep saz guralynynyň owazy bilen bilelikde ýaňlanan şirin mukamlar tomaşaçylary jadyly dünýä syýahata alyp gitdi.