Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady


Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutladyHormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Zambiýa Respublikasynyň Prezidenti Hakainde Hiçilema hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Zambiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň 2-nji dekabrdaky sanynda habar berilýär.

«Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk we özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýar. Türkmenistan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär. Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalar esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýaryn» diýip, döwlet Baştutanymyz hatynda belleýär.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Hakainde Hiçelema tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Zambiýa Respublikasynyň halkyna bolsa mundan beýläk-de rowaçlyk hem-de gülläp ösüş arzuw etdi.