Söz ussadynyň döredijiligine bagyşlanan söhbetdeşlik


Söz ussadynyň döredijiligine bagyşlanan söhbetdeşlik

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji günlerinden başlap, Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli toý-dabaralar, çäreler, aýdym-sazly baýramçylyklar Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda has-da giň gerimde dowam edýär.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda paýtagtymyzda ýerleşýän Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde talyp ýaşlaryň, habar beriş serişdeleriniň söz ussady Magtymguly Pyragynyň çeper keşbini heýkel, keramika, nakgaş eserlerinde janlandyran halypa hem-de ýaş suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, keramikaçylaryň gatnaşmagynda geçirilen döredijilik söhbetdeşligi hem muňa aýdyň subutnamadyr.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň köptaraply döredijiligi, umumadamzat bähbitli, çuň manyly pikirdir ideýalary hakynda döredijilik söhbetdeşliginde çykyş edenler giňişleýin belläp geçdiler. Söz ussady Magtymguly Pyragynyň Jemşidiň jamyna deňelýän döredijiligi hakynda ýurdumyzyň teleradio ýaýlymlarynda goýberilýän gepleşiklerde, gazet-žurnallarda çap edilýän makalalarda, hekaýalarda, şygyrlarda we dabaralarda edilýän çykyşlarda giňden beýan edilýär.

Halypa suratkeşlerimiz, heýkeltaraşlarymyz dana Pyragynyň keşbini dürli ýyllarda ussatlyk bilen döretmegi başardylar. Halypalaryň asylly ýol-ýörelgesine eýerip ýaş suratkeşler hem heýkeltaraşlar Magtymguly Pyragynyň keşbini nakgaş, heýkel we keramika eserlerinde döredýärler. Söz ussadynyň çuň manyly, pelsepewi pikirli eserlerini okanyňda goşgularynyň öwüt-nesihata, watansöýüjilige, päk ahlaklylyga ýugrulandygyna subutnama tapýarsyň. Edilen çykyşlarda şeýle pikirleriň beýan edilmegi döredijilik söhbetdeşliginiň täsirini has-da artdyrdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dünýädäki abraý-mertebesi has-da belende göterilýär.

Bagtyýar halkymyzy toý-baýramly ajaýyp döwürde ýaşadýan, söze we sungata çäksiz sarpa goýýan Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyşlarymyzy aýdýarys. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiziň janlary sag, belent başlary aman, il-ýurt bähbitli döwletli işleri hemişe üstünliklere beslensin!Ogulgurban Gaşlakowa

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Döredijilik işgärleri bölüminiň baş hünärmeni