«SAGLYK — ABATLYK»


«SAGLYK — ABATLYK»Agyz-burun örtüklerini hemişe we hemme ýerde (zerur bolan halatlarynda öý şertlerinde hem) hökman talabalaýyk dakynyň!

Elleriňizi ýygy-ýygydan akar suwuň aşagynda sabynlap ýuwuň!

Bir gezeklik örtügi 2 sagatdan artyk ulanmaň!

Kesellemegiň öňüni almak üçin, arassa agyz suwuny we howpsuz azyk önümlerini ulanyň!

Köpçülik ýerlerinde hökmany suratda howpsuz 2 metr aralygy saklaň!