Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de Ýaragly Güýçleriň işini has-da kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan wezipeler girizildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň barşynda Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda Permana gol çekdi hem-de onuň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.