HALKYŇ DURMUŞ DEREJESINI ÝOKARLANDYRMAK — DÖWLET SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRY


HALKYŇ DURMUŞ DEREJESINI ÝOKARLANDYRMAK — DÖWLET SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRY25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, “Çoganly” ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän täze şäher düzümini döretmek işiniň dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.