“Türkmen suratkeşleriniň döredijiliginde Pyragynyň waspy”


“Türkmen suratkeşleriniň döredijiliginde Pyragynyň waspy”Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde “Türkmen suratkeşleriniň döredijiliginde Pyragynyň waspy” ady bilen döredijilik sergisi hem-de sungaty öwreniji Altynjemal Baýlyýewa Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna okuwçylar bilen duşuşyk geçirildi.

Gürrüňdeşligiň ahyrynda, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.