JANYPKEŞ ÝAŞ MUGALLYMLARYŇ KONSERTI


JANYPKEŞ ÝAŞ MUGALLYMLARYŇ KONSERTIBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň beýleki ulgamlary bilen birlikde medeniýet, sungat ulgamy-da barha täze ösüşlere eýe bolýar.

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ýaş nesilleriň döredijilikli zähmet çekmegi ugrunda döredip berýän mümkinçiliklerinden ugur alyp gazanylýan üstünlikleri wagyz etmek maksady bilen Halkara Bitaraplyk baýramynyň 27 ýyllyk toýy mynasybetli “Berkarar döwletiň waspy dillerde” atly Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş mugallymlarynyň we talyplarynyň arasynda “Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary” ady bilen noýabr saz festiwaly öz işine başlady we ol gyzgalaňly dowam edýär.

Düýn festiwalyň çäklerinde ýokary okuw mekdebimiziň kiçi konsert zalynda “Halk saz gurallary” kafedrasynyň mugallymlary Ýakupmyrat Sytdyhowyň, Ýakşymurad Täçmyradowyň ýerine ýetirmeklerinde konsert çykyşlary geçdi. Konsert programmasynda türkmen kompozitorlarynyň eserleri bilen birlikde birnäçe daşary döwletleriň kompozitorlarynyň sazlary ýaňlandy. Durdy Nuryýewiň “Konsert-poema”, Arutýunýanyň “Ekspromty”, Rombergiň Sonatasynyň I bölümi, Brewalyň sonatasy, Nur Dautowyň “Fatimasy”, Bakihanowyň birinji konserti, S. Rahmaninowyň “Syganlaryň plýaskasy”, H. Rizaýewiň “Çargah rapsodiýasy” saz eserleri konsert meýilnamasynyň repertuaryny düzdi. Ýaş sazanda mugallymlar bäsleşikli konsertiň barşynda we ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň minnetdarlykly el çarpyşmalaryna mynasyp boldular.

Güýçmyrat GURBANDURDYÝEW,