Ýaş zehinler ýeňiş gazandy


Ýaş zehinler ýeňiş gazandyÝakynda Özbegistan Respublikasynyň Çeperçilik akademiýasy tarapyndan Daşkent şäherinde «Daşkentiň şatlygy» atly VIII halkara biýennaly geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň çagalar çeperçilik we sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň çeperçilik (nakgaş) işleri özbek tarapyna ugradyldy.
Bäsleşikde Aşgabat şäheriniň 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň 3-nji synp okuwçysy Ogulnyýaz Orazmuhammedowanyň işi ýeňiji boldy (DIPLOM, kümüş medaly, ýadygärlik sowgatlar); Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň 2-nji synp okuwçysy Gülälek Körhanowanyň işi tapawutlanyp Daşkentde geçirilen sergide sergilendi hem-de (SERTIFIKAT, ýadygärlik medaly, ýadygärlik sowgatlar) gowşuryldy.
Bäsleşige gatnaşyp ýeňiş gazanan çagalara we olaryň hünär mugallymlaryna Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynda sylaglaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň adyndan Hormat hatlary gowşuryldy.