BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARLAMENT DIPLOMATIÝASYNY ÖSDÜRMEGIŇ WEZIPELERINE GARALDY


BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARLAMENT DIPLOMATIÝASYNY ÖSDÜRMEGIŇ WEZIPELERINE GARALDY29-njy oktýabrda Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow milli parlamentiň häzirki döwürde ýerine ýetirýän işleriniň netijelerine, ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasatyna we parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan meselelere bagyşlanan mejlisi geçirdi. Oňa Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň hem-de Mejlisiniň ýolbaşçylary we agzalary, birnäçe düzümleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar.