HALKYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ ÜPJÜN EDILMEGI WATANYMYZYŇ ÖSÜŞ STRATEGIÝASYNYŇ BAŞ MAKSADYDYR


HALKYŇ BAGTYÝAR DURMUŞYNYŇ ÜPJÜN EDILMEGI WATANYMYZYŇ ÖSÜŞ STRATEGIÝASYNYŇ BAŞ MAKSADYDYR

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasaty halkymyzyň abadançylyk derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün edýän milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Häzirki wagtda türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň öňünde halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleri dowam etdirmek, döwrebap önümçilik düzümlerini giňeltmek boýunça möhüm wezipeler durýar diýip «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.