Düzgünleri berjaý ediň!


Düzgünleri berjaý ediň!Uly adamlar her gün 3 litre çenli suwy kabul etmelidirler. Gaýnadylan suwuň ynsan üçin peýdalydygyny unutmaň!

Ulanýan zatlaryňyzy (öýjükli telefonyňyzy, gapylaryň tutawaçlaryny we ş.m.) ýygy-ýygydan ýörite serişdeler bilen zyýansyzlandyryp duruň!

Bir gezeklik lukmançylyk agyz-burun örtügini 2 sagatdan artyk ulanmaň!

Aşhanada arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň! Gök we bakja önümlerini, ir-iýmişleri gowy ýuwmagy unutmaň!